πŸ—“οΈ Pleidooi met Hollandse heldendrang
πŸ–‹ Marjolijn Voogel

De teloorgang van de Nederlandse taal alarmeert de auteurs van Against English. Dus klommen zij in de pen voor een β€˜pleidooi’ om onze taal te β€˜koesteren’. Deze intenties ten spijt, leest Marjolijn Voogel toch vooral een cri de coeur ten dienste van meertaligheid.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Giorgio Agamben en de kinderlijke roeping van de mens
πŸ–‹ Ype de Boer

Wordt een mens ooit volwassen? Wordt de kinderlijke onbepaaldheid van onze soort ooit helemaal opgeheven? En wat hebben axolotls daarmee te maken? Filosoof Ype de Boer neemt Giorgio Agambens Idee van het proza onder de loep, en laat zien hoe diens gehele oeuvre in de kiem al aanwezig is in dit vroege werk.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


🚩 Opkomen voor onderwijs: de urgentie van de neerlandistiek
πŸ–‹ Marc van Oostendorp

Het aantal studenten dat zich jaarlijks aan een studie Nederlands waagt is teruggelopen, zelfs zo erg dat de studie aan de VU inmiddels is opgeheven. En dat terwijl er in de huidige Nederlandse samenleving de nodige problemen spelen die juist door de neerlandistiek het hoofd geboden kunnen worden. In een reeks essays over de urgentie van de neerlandistiek identificeren verschillende specialisten die problemen en de koers die het vakgebied zou moeten varen om ze te adresseren. Na letterkundigen Frans-Willem Korsten en Saskia Pieterse is het de beurt aan taalkundige Marc van Oostendorp, hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie aan de Radboud, die stelt dat de neerlandistiek haar ware taak onder ogen moet komen door zich te richten op het onderwijs.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids