πŸ—“οΈ Verzet in de leerfabriek
πŸ–‹ Larissa Schulte Nordholt

Eelco Runia, Genadezesjes: over de moderne universiteit (Athenaeum 2019), 224 blz.

Het rommelt aan de moderne universiteit. Zij is verworden tot leerfabriek, geobsedeerd door efficiëntie, klinkt het steeds luider vanaf de eigen burelen. Larissa Schulte Nordholt leest drie analyses van de universitaire misère en weegt deze pogingen tot verzet.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


πŸ—“οΈ De wassen neus: Rusland tussen β€˜eigenheid’ en vooroordeel
πŸ–‹ Raymond van den Boogaard

Lien Verpoest (red.), Rusland, onveranderlijk anders? Russische identiteit in politiek, cultuur en geschiedenis (Leuven University Press 2019), 176 blz.

De unieke β€˜eigenheid’ van Rusland is een eeuwenoude gemeenplaats, waar romans over volgeschreven zin en vele conflicten over uitgevochten. Maar als het hedendaagse academische Ruslandstudies gaat bepalen is het pas goed mis. Raymond van den Boogaard over Rusland, onveranderlijk anders?


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


πŸ—“οΈ Ideale universiteit? Een betere wellicht
πŸ–‹ Alexander Rinnooy Kan

Met De ideale universiteit levert emeritus hoogleraar wetenschapsgeschiedenis Floris Cohen zowel een korte, bondige en oplossingsgerichte kritiek op de moderne universiteit, als een ambitieuze, renaissancistische bouwschets voor een kleinschaliger universitair bedrijf. Op Cohens universiteit draait het om vertrouwen, samenwerking, nieuwsgierigheid en verdieping en verbreding. Dat klinkt fantastisch. Maar lijkt het dat de mensen die er werken ook? Universiteitshoogleraar en bestuurder Alexander Rinnooy Kan en promovendus en promovendivertegenwoordiger Lucille Mattijssen reageren.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


πŸ—“οΈ Ideale universiteit? Niet voor promovendi
πŸ–‹ Lucille Mattijssen

Met De ideale universiteit levert emeritus hoogleraar wetenschapsgeschiedenis Floris Cohen zowel een korte, bondige en oplossingsgerichte kritiek op de moderne universiteit, als een ambitieuze, renaissancistische bouwschets voor een kleinschaliger universitair bedrijf. Op Cohens universiteit draait het om vertrouwen, samenwerking, nieuwsgierigheid en verdieping en verbreding. Dat klinkt fantastisch. Maar lijkt het dat de mensen die er werken ook? Universiteitshoogleraar en bestuurder Alexander Rinnooy Kan en promovendus en promovendivertegenwoordiger Lucille Mattijssen reageren.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Pleidooi voor het vitalisme (vs. het wetenschappelijk materialisme)
πŸ–‹ Arjen Mulder

Purpose & Desire

Wat is leven? Een vraag zo oud als het weten zelf, met een antwoord zo oud en complex dat het misschien nooit gevonden zal worden. In de levenswetenschappen lijkt het wetenschappelijk materialisme, dat het leven tot zijn kleinste, levenloze onderdelen terugbrengt, het gewonnen te hebben van het vitalisme, dat vasthoudt aan een niet-reduceerbare levenskracht. Arjen MulderΒ laat zien dat die β€˜kracht’ geen hocus pocus hoeft te betekenen, en pleit voor een modern vitalisme dat in de structuur van levende cellen zijn eigen zin ontdekt.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Het tijdperk van het wetenschappelijk tijdschrift
πŸ–‹ Ad Maas & Noortje Jacobs

Onderzoekers en academici voelen een enorme druk om zo vaak mogelijk te publiceren, het liefst in high impact journals. Wetenschappelijke tijdschriften lijken misschien een fundamenteel onderdeel van de moderne onderzoekspraktijk, maar Noortje Jacobs en Ad Maas laten zien dat deze journals pas recent hun huidige vorm vonden. Is het tijdperk van het wetenschappelijke tijdschrift inmiddels voorbij?


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Ter verdediging van de boekbespreking
πŸ–‹ David Beer

David Beer houdt een vurig pleidooi voor de boekbespreking. Lezen is denken in gemeenschap, en de boekbespreking is daar zowel een fundamenteel onderdeel als de bestendiging van. Door boeken te bespreken kunnen uit de lezersgemeenschap nieuwe ideeΓ«n ontstaan, waardoor de boekbespreking onmisbaar is voor zowel wetenschap als samenleving.


Lees verder

Is wiskunde het kompas van de natuurkunde?
πŸ–‹ Marcel Vonk

De relatie tussen wiskunde en natuurkunde kent, zoals elk huwelijk, momenten van voor- en tegenspoed. Robbert Dijkgraaf legt de nadruk op de positieve kanten in zijn recent verschenen essaybundel Het isgelijkteken. Collega-natuurkundige Sabine Hossenfelder is alarmistischer. Zij waarschuwt in Lost in Math dat de natuurkunde een wiskundig moeras in wordt geleid. Snaartheoreticus en schrijver Marcel Vonk legt deze titels naast elkaar en biedt zijn eigen perspectief.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


Over academisch Engels: schetsen van de wetenschappelijke werkvloer
πŸ–‹ Christien Franken

Verloedering alom: volgens tegenstanders zorgt verengelsing van het hoger onderwijs er niet alleen voor dat men massaal publiceert in steenkolenengels, ook gaat de kwaliteit van onderwijs erdoor achteruit, worden emanciperende groepen achtergesteld en verarmen andere talen. Voorstanders wijzen weer op de voordelen van internationalisering. Christien Franken, zelfstandig docent English for Academic Purposes, belicht een aantal aannames onder het debat over de verengelsing van het hoger onderwijs, en verdedigt bouwend op haar ervaringen en met Joan Turners On Writtenness: The Cultural Politics of Academic WritingΒ in de hand, een nieuwe positie.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids


De zure room van de herinnering: de biografie tussen wetenschap en literatuur
πŸ–‹ Willem Otterspeer

Toen de biografie over Jan Wolkers uitkwam – die als proefschrift pas door een tweede promotiecommissie werd toegelaten – barstte de discussie weer los: moet een biografie over een kunstenaar zijn werk in context plaatsen, of doet meer aandacht voor de ontwikkeling van een eigen oeuvre en poΓ«tica het werk meer recht? Willem Otterspeer pleit aan de hand van twee ongebruikelijke maar briljante biografieΓ«n over Vladimir Nabokov en Robert Lowell voor dat laatste, en deelt terloops nog een aantal rake klappen uit aan het wetenschappelijk-biografische discours. Door Willem Otterspeer


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids