‘Verticale evacuatie’ – wie verzint zoiets?


Het Nederlandse beleid ter beheersing van het wassende water lijdt aan pretentie en kortzichtigheid, betoogt Steven van Schuppen in ‘Het water, de stad en de natie op het aanslibsel der Franse en Duitse rivieren’ (DNBg 2016#2). Hij pleit zowel voor realisme als voor meer fantasie.

DNBg 2016-2_Pagina_12[…]

‘De sleutel voor de nieuwe veiligheidsbenadering is fraai verpakt in het deftige begrip ‘meerlaagse veilig­heid’. Net als bij de landschappelijke lagenbenadering ook hier een indeling in drieën. De eerste laag wordt onvermijdelijk gevormd door de dijken en andere wa­terkeringen, de tweede laag bestaat uit overstroombare gebieden als bergboezems en in- en overlaten ter voor­koming van overstromingen elders of ter verlichting van de gevolgen ervan. Die twee lagen komen primair voor rekening van de overheid. Met de derde laag, die van de evacuatie, is het vooralsnog aanzienlijk minder duidelijk gesteld. Begin 2015 lanceerde het ministerie van I & M in dit verband het begrip ‘verticale evacu­atie’. Bij
plotselinge overstromingen in de Randstad is er maar DNBg 2016-2_Pagina_13ruimte om 15 procent van de bevolking van die Randstad onder te brengen. Daardoor wordt evacuatie niet in de laatste plaats een verantwoordelijk­heid van de zelfredzame burger zelf. Dan kan dus 85 procent van de Randstadbevolking letterlijk het dak op. Verticale evacuatie – wie verzint zoiets?

[…] Verdere metropoolvorming in de Hollandse delta bete­kent niet alleen verdere aantasting van de leefbaarheid, het betreft hier bovendien verdere verstedelijking op de verkeerde plaats, namelijk in een waterstaatkundig steeds precairder wordende zone. Toekomstige verste­delijking zou zich daarom niet langer moeten concen­treren in de Randstad. En zich daarop ook niet hoeven te concentreren.’

Krijg als abonnee toegang tot de digitale editie en lees verder …