Algemene voorwaarden

Een jaarabonnement omvat zes nummers. Uw abonnementstermijn loopt af bij het verschijnen van uw zesde nummer. Abonnementen die niet uiterlijk binnen veertien dagen daarna zijn opgezegd, worden automatisch met een volgende termijn verlengd en ook als zodanig geïncasseerd. Digitale instapabonnementen hebben een looptijd van 1 jaar en worden (tenzij na opzegging) na afloop van het eerste jaar automatisch omgezet in een regulier digitaal abonnement. Als u uw abonnement wilt beëindigen, dient u ons daarvan op de hoogte stellen middels een e-mail aan onze ledenadministratie.

Adreswijzigingen dient u tijdig door te geven via uw accountpagina. Voor nazending wegens niet (of na verzending van betreffende nummers) doorgegeven adreswijziging zijn wij genoodzaakt de daadwerkelijke leverkosten in rekening te brengen.

Cadeauabonnementen zullen door ons beschouwd worden als zijnde voor de duur van één termijn, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven door de geabonneerde of de gever.

Voor zover eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden geen gevolg hebben voor uw lopende termijn, behouden wij het recht voor ze eenzijdig door te voeren en u daarover naderhand te informeren met het oog op volgende termijnen.