Stichting De Nederlandse Boekengids

Wilt u ons werk extra ondersteunen? Dat kan via deze link met een eenmalige gift, maar ook structureel als Vriend, want…

De Belastingdienst heeft de Stichting De Nederlandse Boekengids aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u voor een periode van ten minste vijf jaar periodiek kunt schenken en uw schenkingen tegen een fiscaal aantrekkelijke vermenigvuldigingsfactor van 1,25 van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken. Bovendien zijn nalatenschappen ontvangen door een ANBI vrijgesteld van successierecht.

Wilt u periodiek schenken aan de Nederlandse Boekengids? Dan vragen wij u om eerst de Overeenkomst periodieke gift in te vullen en voor zowel de ontvanger als de schenker ingevuld en ondertekend te sturen naar onderstaand vestigingsadres of per e-mail aan stichting@nederlandseboekengids.com:

Stichting De Nederlandse Boekengids
Rheastraat 73

1076 DS Amsterdam

U wordt vriend door de overeenkomst te ondertekenen. Wij zullen u het exemplaar voor de gever getekend retour sturen, vergezeld van een betaalverzoek.

Meer informatie

 • De actuele fiscale status van onze Culturele ANBI kunt u hier inzien.
 • Meer informatie over giften en nalatenschappen aan een Culturele ANBI is te vinden op de webites van de Belastingdienst en Uitvaartverzekering.nl.
 • Een zeer eenvoudige en snelle rekenhulp vind u op ANBI.nl.
 • Meer weten? Neem contact op met stichting[at]nederlandseboekengids.com.

OVER STICHTING DE NEDERLANDSE BOEKENGIDS

Uw schenkingen komen volledig ten goede aan de Stichting De Nederlandse Boekengids, die als statutaire hoofdtaak het uitgeven en behouden van de Nederlandse Boekengids heeft. Aangezien de stichting de status van culturele ANBI heeft, geniet u bij periodieke schenking 125% belastingaftrek. Als u overweegt te schenken, komen wij natuurlijk graag met u in contact.

status

culturele ANBI

datum van oprichting

5 oktober 2017

fiscaal nummer

858005748

rekeningnummers

NL48 INGB 0007 2631 95 t.n.v. Stichting de Nederlandse Boekengids / Stichting dNBg

KvK Amsterdam

69771979

BTW

NL858005748B01

e-mailadres

stichting[at]nederlandseboekengids.com

bestuur

 • Badia Bentayeb (lid RvT)
 • Tjipke Bergsma (penningmeester RvT)
 • Yra van Dijk (voorzitter RvT)
 • Ruben Brave (lid RvT)
 • Merlijn Olnon (directeur)
 • Charles Edgar du Perron (secretaris RvT)

beloningsbeleid

De bestuurs- en raadsleden van Stichting De Nederlandse Boekengids werken onbezoldigd. Reiskosten binnen de Benelux gemaakt voor het bijwonen van vergaderingen worden vergoed. Een bescheiden vacatievergoeding behoort bij voldoende vermogen tot de mogelijkheden.

statutaire doelstelling

Het uitgeven en behouden van de Nederlandse Boekengids, het bewaken en bevorderen op het bestaande kwalitatief hoge niveau van de interactie tussen wetenschap, cultuur en kunst, en alle nevenactiviteiten die daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

missie

 • De uitgave en het behoud van de Nederlandse Boekengids,
 • het bewaken en bevorderen van de interactie tussen wetenschap, cultuur en kunst, zowel in de uitgaven van de Nederlandse Boekengids als daarbuiten,
 • het werven van donateurs (‘vrienden’ en ‘schenkers’) en samenwerkingspartners,
 • het verrichten van aanvragen bij fondsen en stichtingen en
 • het organiseren van auteurstafels, presentaties, symposia en congressen.

beleid

 • De realisatie van tenminste vier nummers van de Nederlandse Boekengids p/j,
 • het ondersteunen van de redactie,
 • het organiseren van tenminste twee evenementen p/j,
 • het werven van schenkingen uit:
  • gezamenlijke uitgaven met partnerinstellingen,
  • aanvragen bij andere fondsen en stichtingen en
  • individuele donaties.
 • De relatie tussen de stichting, merken, redactie, uitgever en titel is als volgt:
  • merken: de webdomeinen en het Benelux-gedeponeerde merk ‘de Nederlandse Boekengids’ zijn eigendom van dhr. Olnon, die ze uit hoofde van zijn bestuursfunctie ter beschikking stelt aan de stichting,
  • redactie: de stichting geeft de redactie opdracht om het tijdschrift te maken en de website te onderhouden, en voorziet binnen door de stichting bepaalde kaders in de kosten die de redactie daartoe maakt,
  • uitgave: de stichting geeft de titel om niet in licentie aan de uitgever. De uitgever baat de titel voor eigen rekening en op eigen risico uit en is dus volledig verantwoordelijk voor de exploitatie, oftewel: de bezoldiging van de auteurs en de met de druk, distributie en promotie van de nummers en artikelen gemoeide kosten, alsook de werving van advertentie- en abonnee-inkomsten om in die kosten tegemoet te komen en
  • evenementen: de stichting organiseert voor eigen rekening alle ter uitbreiding van het netwerk van de Nederlandse Boekengids en de Stichting De Nederlandse Boekengids te entameren auteurstafels, presentaties, symposia en congressen.
 • Vermogensbeleid: de stichting wendt inkomsten pas in de laatste instantie aan voor de opbouw van een eigen vermogen, ter ondersteuning van de doelstellingen in de toekomst.
 • Vermogensbeschikking: alle betalingen door het bestuur worden op voorhand goedgekeurd door de RvT. Op iedere stichtingsvergadering rapporteert het bestuur op uitnodiging van de voorzitter van de RvT over de financiële stand van zaken en dito vooruitzichten van alle stichtingsactiviteiten, en doet het waar nodig voorstellen voor aanpassingen in de uitgaven, waarover de RvT vervolgens conform de akte van oprichting besluit dan wel aanpast of aanvult. De RvT heeft in de persoon van de penningmeester te allen tijde volledige inzage in alle rekeningen, facturen en inkomsten en uitgaven van de stichting, alsook in de neerslag daarvan in de administratie zoals die door de administrateur van de stichting (zie onder) wordt bijgehouden.

vermogen

De stichting neemt de volgende lasten voor rekening (in aflopende volgorde van prioriteit):

 • de eigen administratiekosten (voor 2021 gemaximeerd op € 2.000),
 • redactievergoedingen en -lasten (voor 2021 gemaximeerd op € 35.000),
 • de kosten van de online presentie (webhosting en -ontwikkeling) (voor 2021 gemaximeerd op € 21.000),
 • kosten verband houdend met eigen evenementen en de promotie daarvan (voor 2021 gemaximeerd op € 40.000) en
 • de voor vergaderingen gemaakte (reis)kosten en vacatievergoedingen (voor 2021 gemaximeerd op € 1.000).

beheer

 • Vermogensbeheer: nog niet van toepassing (voor toezicht zie onder ‘vermogensbeschikking’).
 • Kostenstructuur: nog niet van toepassing, maar voor beleidsvoornemen zie onder ‘vermogen’, waar te lezen valt dat de voorziene wervings- en beheerskosten verwaarloosbaar zijn in verhouding tot enerzijds de voorziene bestedingen ten behoeve van de eigen (onbezoldigde) organisatie en anderzijds de voorziene bestedingen in dienst van de concrete doelstellingen, missie en beleid.

winstoogmerk

De Stichting De Nederlandse Boekengids heeft geen winstoogmerk.

bestemming liquidatiesaldo

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting.

financiële verantwoording

De stichting heeft een financieel verleden dat teruggaat tot het vierde kwartaal van 2017. De financiële administratie en verslaglegging is per de oprichtingsdatum belegd bij Administratiekantoor ASK.