Info voor schenkers

U kunt in plaats van abonnee ook Vriend worden en (desgewenst) onze nummers ontvangen. Schenkingen komen volledig ten goede aan de Stichting De Nederlandse Boekengids, die als statutaire hoofdtaak het uitgeven en behouden van de Nederlandse Boekengids heeft. Aangezien de stichting de status van culturele ANBI heeft, geniet u bij periodieke schenking 125% belastingaftrek. Als u overweegt te schenken, komen wij natuurlijk graag met u in contact.

status van culturele ANBI

De Belastingdienst heeft de Stichting De Nederlandse Boekengids aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een Culturele ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift plus een verhoging van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor verder geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.

(Onze actuele status kunt u hier inzien. Meer informatie over giften en nalatenschappen aan (Culturele) ANBI’s is te vinden op de website van onder andere de Belastingdienst en Uitvaartverzekering.nl.)datum van oprichting

5 oktober 2017

fiscaal nummer

858005748

rekeningnummer

NL16 TRIO 0338 7361 66

KvK Amsterdam

69771979

BTW

NL858005748B01

postadres

Stichting De Nederlandse Boekengids
Rheastraat 73
1076 DS Amsterdam

e-mailadres

stichting [at] nederlandseboekengids.com

bestuur

 • dr. Merlijn Olnon (directeur)
 • prof. dr. Yra van Dijk (voorzitter RvT)
 • drs. Tjipke Bergsma (penningmeester RvT)
 • prof. mr. Charles Edgar du Perron (lid RvT)
 • drs. Jan-Peter Wissink (lid RvT)

beloningsbeleid

De bestuurs- en raadsleden van Stichting De Nederlandse Boekengids werken onbezoldigd. Reiskosten binnen de Benelux gemaakt voor het bijwonen van vergaderingen worden vergoed. Een bescheiden vacatievergoeding behoort bij voldoende vermogen tot de mogelijkheden.

statutaire doelstelling
Het uitgeven en behouden van de Nederlandse Boekengids, het bewaken en bevorderen op het bestaande kwalitatief hoge niveau van de interactie tussen wetenschap, cultuur en kunst, en alle nevenactiviteiten die daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

missie

 • De uitgave en het behoud van de Nederlandse Boekengids,
 • het bewaken en bevorderen van de interactie tussen wetenschap, cultuur en kunst, zowel in de uitgaven van de Nederlandse Boekengids als daarbuiten,
 • het werven van donateurs (‘vrienden’ en ‘schenkers’) en samenwerkingspartners,
 • het verrichten van aanvragen bij fondsen en stichtingen en
 • het organiseren van auteurstafels, presentaties, symposia en congressen.

beleid

 • De realisatie van tenminste vier nummers van de Nederlandse Boekengids p/j,
 • het ondersteunen van de redactie,
 • het organiseren van tenminste twee evenementen p/j,
 • het werven van schenkingen uit:
  • gezamenlijke uitgaven met partnerinstellingen,
  • aanvragen bij andere fondsen en stichtingen en
  • individuele donaties.
 • De relatie tussen de stichting, merken, redactie, uitgever en titel is als volgt:
  • merken: de webdomeinen en het Benelux-gedeponeerde merk ‘de Nederlandse Boekengids’ zijn eigendom van dhr. Olnon, die ze uit hoofde van zijn bestuursfunctie ter beschikking stelt aan de stichting,
  • redactie: de stichting geeft de redactie opdracht om het tijdschrift te maken en de website te onderhouden, en voorziet binnen door de stichting bepaalde kaders in de kosten die de redactie daartoe maakt,
  • uitgave: de stichting geeft de titel om niet in licentie aan de uitgever. De uitgever baat de titel voor eigen rekening en op eigen risico uit en is dus volledig verantwoordelijk voor de exploitatie, oftewel: de bezoldiging van de auteurs en de met de druk, distributie en promotie van de nummers en artikelen gemoeide kosten, alsook de werving van advertentie- en abonnee-inkomsten om in die kosten tegemoet te komen en
  • evenementen: de stichting organiseert voor eigen rekening alle ter uitbreiding van het netwerk van de Nederlandse Boekengids en de Stichting De Nederlandse Boekengids te entameren auteurstafels, presentaties, symposia en congressen.
 • Vermogensbeleid: de stichting wendt inkomsten pas in de laatste instantie aan voor de opbouw van een eigen vermogen, ter ondersteuning van de doelstellingen in de toekomst.
 • Vermogensbeschikking: alle betalingen door het bestuur worden op voorhand goedgekeurd door de RvT. Op iedere stichtingsvergadering rapporteert het bestuur op uitnodiging van de voorzitter van de RvT over de financiële stand van zaken en dito vooruitzichten van alle stichtingsactiviteiten, en doet het waar nodig voorstellen voor aanpassingen in de uitgaven, waarover de RvT vervolgens conform de akte van oprichting besluit dan wel aanpast of aanvult. De RvT heeft in de persoon van de penningmeester te allen tijde volledige inzage in alle rekeningen, facturen en inkomsten en uitgaven van de stichting, alsook in de neerslag daarvan in de administratie zoals die door de administrateur van de stichting (zie onder) wordt bijgehouden.

vermogen

De stichting neemt de volgende lasten voor rekening (in aflopende volgorde van prioriteit):

 • de eigen administratiekosten (voor 2020 gemaximeerd op € 2.000),
 • redactievergoedingen en -lasten (voor 2020 gemaximeerd op € 35.000),
 • de kosten van de online presentie (webhosting en -ontwikkeling) (voor 2020 gemaximeerd op € 21.000),
 • kosten verband houdend met eigen evenementen en de promotie daarvan (voor 2020 gemaximeerd op € 40.000) en
 • de voor vergaderingen gemaakte (reis)kosten en vacatievergoedingen (voor 2020 gemaximeerd op € 1.000).

beheer

 • Vermogensbeheer: nog niet van toepassing (voor toezicht zie onder ‘vermogensbeschikking’).
 • Kostenstructuur: nog niet van toepassing, maar voor beleidsvoornemen zie onder ‘vermogen’, waar te lezen valt dat de voorziene wervings- en beheerskosten verwaarloosbaar zijn in verhouding tot enerzijds de voorziene bestedingen ten behoeve van de eigen (onbezoldigde) organisatie en anderzijds de voorziene bestedingen in dienst van de concrete doelstellingen, missie en beleid.

winstoogmerk

De Stichting De Nederlandse Boekengids heeft geen winstoogmerk.

bestemming liquidatiesaldo

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting.

financiële verantwoording

De stichting heeft een financieel verleden dat nog slechts teruggaat tot het vierde kwartaal van 2017. De financiële administratie en verslaglegging is per de oprichtingsdatum belegd bij Administratiekantoor ASK.