πŸ†• De dikke roman als stormram: over Big Books in Times of Big Data
πŸ–‹ Loren Snel

Inge van de Ven, Big Books in Times of Big Data (Leiden University Press 2019), 300 blz.

Terwijl onze aandachtsspanne steeds korter wordt, lijken bestsellers steeds dikker te worden. Wat heeft dat te betekenen? Loren Snel bespreekt Big Books in Times of Big Data van Inge van de Ven, een analyse van β€˜grote’ romans in tijden van digitalisering. Juist dikke romans blijken uitstekend geschikt om de tijdsgeest te duiden.

Lees verder

🚩 Op zoek naar solidariteit op anderhalve meter
πŸ–‹ Samuel Vriezen

Fake (NDSM

Het coronavirus lijkt een natuurkracht die de hele wereld op zijn kop zet. Maar is dat wel zo? Leunstoelepidemioloog Samuel Vriezen gaat op zoek naar de politiek van het virus. Van de politiek van expertise en het verschil in aanpak tussen verschillende landen tot de noodzaak van verbinding in een tijd die afstand vereist.

Lees verder

πŸ†• Verzet in de leerfabriek
πŸ–‹ Larissa Schulte Nordholt

Eelco Runia, Genadezesjes: over de moderne universiteit (Athenaeum 2019), 224 blz.

Het rommelt aan de moderne universiteit. Zij is verworden tot leerfabriek, geobsedeerd door efficiëntie, klinkt het steeds luider vanaf de eigen burelen. Larissa Schulte Nordholt leest drie analyses van de universitaire misère en weegt deze pogingen tot verzet.

Lees verder

πŸ†• Het onbehagen van antieke heldinnen
πŸ–‹ Mieke de Vos

Ovidius, Heldinnenbrieven (vert. Marietje d’Hane-Scheltema) (Athenaeum 2019), 88 blz.

Wanneer kun je iemand een held noemen? Als hij monsters verslaat en het onmogelijke presteert. Mieke de Vos schrijft over Helden van Patrick Lateur en Heldinnenbrieven van Ovidius, werken die van het bekende pad afwijken. Ze verhalen over vrouwelijke helden, voor wie het patriarchaat het monster is, en het onmogelijke gehoord worden.

Lees verder

πŸ†• Liberalen, fascisten en stropdasmannetjes: over Theorie van de kraal van Willem Schinkel en Rogier van Reekum
πŸ–‹ Niels Springveld

Willem Schinkel & Rogier van Reekum, Theorie van de kraal: Kapitaal | Ras | Fascisme, Boom 2019, 224 blz.

Een β€˜politiek van de radicale liefde’ als tegenwicht aan de β€˜liberaal-fascistische orde’, niets minder bepleiten Willem Schinkel en Rogier van Reekum in Theorie van de kraal. Niels Springveld weegt de beloofde (links van) linkse munitie.

Lees verder

πŸ†• We zijn allemaal vrouwelijk
πŸ–‹ Persis Bekkering

ndrea Long Chu, Females (Verso 2019), 106 blz.

Volgens Andrea Long Chu is iedereen vrouw. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Persis Bekkering bespreekt Chu’s controversiΓ«le boek Females, een fascinerend betoog over vrouwelijkheid, verlangen en politiek, dat leidt tot de implosie van een categorie.

Lees verder

πŸ†• Abnormaal, verward, waanzinnig: over een zinloos streven naar controle
πŸ–‹ Karlijn Roex

Paul Verhaeghe, Over normaliteit en andere afwijkingen (Prometheus 2019), 112 blz.

β€˜Schizofreen’, β€˜psychotisch’ of β€˜verward’: is zo’n term een diagnose of vooral een stigma? Socioloog Karlijn Roex verkent de wirwar van beoordelingen en vooroordelen waar wie buiten de norm valt mee te maken krijgt.

Lees verder

πŸ†• Constructies, patronen en priemwoestijnen
πŸ–‹ Jeanine Daems

David S. Richeson, Tales of Impossibility: The 2000-Year Quest to Solve the Mathematical Problems of Antiquity (Princeton University Press 2019), 456 blz.

Hoe ziet de wiskunde van nu er uit, en hoe is de wiskunde zo gegroeid? Of het nu gaat om de passer en het latje van de oude Grieken, of de geometrie van de vierdimensionale 3-sfeer, telkens valt Jeanine Daems het belang van kruisbestuiving op. Tussen verschillende takken van de wiskunde zelf, en tussen wiskunde en andere disciplines.

Lees verder

πŸ†• Bewustzijn en het brein
πŸ–‹ Jesse Geerts

Joseph LeDoux, The Deep History of Ourselves: The Four-Billion-Year Story of How We Got Conscious Brains (Prentice Hall Press 2019), 432 blz.

Wie dit leest, is bewust, zoveel is zeker. Maar wat is dat ongrijpbare β€˜bewustzijn’ toch, en hoe ontstaat het in onze hersenen? Jesse Geerts bespreekt twee boeken van wetenschappers die een tipje van de sluier proberen te lichten, elk op een volstrekt eigen manier.

Lees verder

πŸ†• Zo zou het kunnen
πŸ–‹ Piet Gerbrandy

Lieven D’Hulst & Chris Van de Poel (reds.), Alles verandert altijd: perspectieven op literair vertalen (Universitaire Pers Leuven 2019), 278 blz.

Vertalen is een overbrugging van de ene naar de andere taal. Maar vertalen is meer dan alleen een middel, het is zelf ook een kunst. Dichter en classicus Piet Gerbrandy neemt ons mee in de moeilijkheden van het vertalen en oordeelt over de vertaalkunsten van Patrick Lateur en Piet Schrijvers.

Lees verder